تبلیغات
عناوین گوناگون - نکاتی در مورد ماده 147قانون مالیاتهای مستقیم حسابرسی مالی ومالیاتی

نکاتی در مورد ماده 147قانون مالیاتهای مستقیم حسابرسی مالی ومالیاتی

نویسنده :سعید یدی
تاریخ:یکشنبه 2 خرداد 1395-06:33 ب.ظ

مادة 148 ـ هزینه‌هایی که حائز شرایط مذکور در ماده فوق می‌باشد به شرح زیر در حساب مالیاتی قابل قبول است‌: 1 ـ قیمت خرید کالای فروخته شده و یا قیمت خرید مواد مصرفی در کالا و خدمات فروخته شده‌. 2 ـ هزینه‌های استخدامی متناسب با خدمت کارکنان براساس‌ مقررات استخدامی مؤسسه به شرح زیر: الف ـ حقوق یا مزد اصلی و مزایای مستمر اعم از نقدی یا غیرنقدی (مزایای غیرنقدی به قیمت تمام شده برای کارفرما). ب ـ مزایای غیرمستمر اعم از نقدی و غیر نقدی از قبیل خواروبار، بهره‌وری‌، پاداش‌، عیدی‌، اضافه‌کار، هزینة سفر و فوق العادة ‌مسافرت‌. نصاب هزینة سفر و فوق العادة مسافرت مدیران وبازرسان و کارکنان به خارج از ایران به منظور رفع حوائج مؤسسة ذیربط طبق آیین‌نامه‌ای خواهد بود که از طرف وزارت اموراقتصادی و دارایی و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور تهیه و به ‌تصویب هیأت وزیران می‌رسد تعیین خواهد شد. ج ـ هزینه‌های بهداشتی و درمانی و وجوه پرداختی بابت ‌بیمه‌های بهداشتی و عمر و حوادث ناشی از کار کارکنان‌. د ـ حقوق بازنشستگی‌، وظیفه‌، پایان خدمت طبق مقررات ‌استخدامی مؤسسه و خسارت اخراج و بازخرید طبق قوانین ‌موضوعه‌ مازاد بر مانده حساب ذخیرة مربوط‌. هـ ـ وجوه پرداختی به سازمان تأمین اجتماعی طبق مقررات ‌مربوط و همچنین تا میزان سه درصد (3%) حقوق پرداختی سالانه ‌بابت پس انداز کارکنان بر اساس آیین نامه‌ای که به پیشنهاد سازمان‌امور مالیاتی کشور به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی‌می‌رسد. و ـ معادل یک ماه آخرین حقوق و دستمزد و همچنین ‌مابه‌التفاوت تعدیل حقوق سنوات قبل که به منظور تأمین حقوق بازنشستگی و وظیفه و مزایای پایان خدمت‌، خسارت اخراج و بازخرید کارکنان مؤسسه ذخیره می‌شود. این حکم نسبت به ذخایری که تا کنون در حساب بانکها نگهداری شده است نیز جاری خواهد بود. 3 ـ کرایه محل موسسه در صورتی که اجاری باشد، مال‌الاجارة پرداختی طبق سند رسمی و در غیر این‌صورت در حدود متعارف‌. 4 ـ اجاره بهای ماشین‌آلات و ادوات مربوط به مؤسسه درصورتی که اجاری باشد. 5 ـ مخارج سوخت‌، برق، روشنایی‌، آب‌، مخابرات و ارتباطات‌. 6 ـ وجوه پرداختی بابت انواع بیمه مربوط به عملیات و دارایی ‌مؤسسه‌. 7 ـ حق‌الامتیاز پرداختی و همچنین حقوق و عوارض و مالیات‌هایی که به سبب فعالیت مؤسسه به شهرداریها و وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی و وابسته به آنها پرداخت می‌شود (به استثنای مالیات بر درآمد و ملحقات آن و سایر مالیات‌هایی که ‌مؤسسه به موجب مقررات این قانون ملزم به کسر از دیگران وپرداخت آن می‌باشد و همچنین جرایمی که به دولت و شهرداریها پرداخت می‌گردد.) 8 ـ هزینه‌های تحقیقاتی‌، آزمایشی و آموزشی‌، خرید کتاب‌، نشریات و لوح‌های فشرده‌، هزینه‌های بازاریابی‌، تبلیغات و نمایشگاهی مربوط به فعالیت مؤسسه‌، بر اساس آیین نامه‌ای که به‌پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور به تصویب وزیر امور اقتصادی‌و دارایی می‌رسد. 9 ـ هزینه‌های مربوط به جبران خسارت وارده مربوط به فعالیت‌ و دارایی مؤسسه مشروط بر این که‌: اولاً ـ وجود خسارت محقق باشد. ثانیاً ـ موضوع و میزان آن مشخص باشد. ثالثاً ـ طبق مقررات قانون یا قراردادهای موجود جبران آن به ‌عهدة دیگری نبوده یا در هر صورت از طریق دیگر جبران نشده ‌باشد. آیین نامه احراز شروط سه گانه مذکور در این بند به پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی ‌می‌رسد. 10 ـ هزینه‌های فرهنگی‌، ورزشی و رفاهی کارگران پرداختی به ‌وزارت کار و امور اجتماعی حداکثر معادل ده هزار ریال به ازای هرکارگر. 11 ـ ذخیرة مطالباتی که وصول آن مشکوک باشد مشروط براین که‌: اولاً ـ مربوط به فعالیت مؤسسه باشد. ثانیاً ـ احتمال غالب برای لاوصول ماندن آن موجود باشد. ثالثاً ـ در دفاتر مؤسسه به حساب مخصوص منظور شده باشد تازمانی که طلب وصول گردد یا لاوصول بودن آن محقق شود. آیین نامة مربوط به این بند به پیشنهاد سازمان امور مالیاتی‌کشور به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی می‌رسد. 12 ـ زیان اشخاص حقیقی یا حقوقی که از طریق رسیدگی به ‌دفاتر آنها و با توجه به مقررات احراز گردد، از درآمد سال یا سال های ‌بعد استهلاک‌پذیر است‌. 13 ـ هزینه‌های جزئی مربوط به محل مؤسسه که عرفاً به عهدة‌ مستاجر است در صورتی که اجاری باشد. 14 ـ هزینه‌های مربوط به حفظ و نگهداری محل مؤسسه درصورتی که ملکی باشد. 15 ـ مخارج حمل و نقل‌. 16 ـ هزینه‌های ایاب و ذهاب‌، پذیرایی و انبارداری‌. 17 ـ حق‌ الزحمه‌های پرداختی متناسب با کار انجام شده از قبیل‌حق‌العمل ـ دلالی ـ حق‌الوکاله ـ حق‌المشاوره ـ حق حضور ـ هزینة ‌حسابرسی و خدمات مالی و اداری‌ و بازرسی‌، هزینة نرم افزاری‌، طراحی و استقرار سیستم‌های مورد نیاز مؤسسه‌، سایر هزینه‌های‌کارشناسی در ارتباط با فعالیت مؤسسه و حق الزحمة بازرس‌قانونی‌. 18 ـ سود و کارمزدی که برای انجام دادن عملیات مؤسسه به ‌بانکها، صندوق تعاون و همچنین مؤسسات اعتباری غیربانکی ‌مجاز پرداخت شده یا تخصیص یافته باشد. 19 ـ بهای ملزومات اداری و لوازمی که معمولاً ظرف یک سال‌از بین می‌روند. 20 ـ مخارج تعمیر و نگاهداری ماشین‌آلات و لوازم کار وتعویض قطعات یدکی که به عنوان تعمیر اساسی تلقی نگردد. 21 ـ هزینه‌های اکتشاف معادن که منجر به بهره‌برداری نشده ‌باشد. 22 ـ هزینه‌های مربوط به حق عضویت و حق اشتراک پرداختی‌ مربوط به فعالیت مؤسسه‌. 23 ـ مطالبات لاوصول به شرط اثبات آن از طرف مؤدی مازاد برمانده حساب ذخیرة مطالبات مشکوک الوصول‌. 24 ـ زیان حاصل از تسعیر ارز براساس اصول متداول‌حسابداری مشروط بر اتخاذ یک روش یکنواخت طی سال‌های ‌مختلف از طرف مؤدی‌. 25 ـ ضایعات متعارف تولید. 26 ـ ذخیرة مربوط به هزینه‌های پرداختنی قابل قبول که به سال ‌مورد رسیدگی ارتباط دارد. 27 ـ هزینه‌های قابل قبول مربوط به سال‌های قبلی که پرداخت‌یا تخصیص آن در سال مالیاتی مورد رسیدگی تحقق می‌یابد. 28 ـ هزینة خرید کتاب و سایر کالاهای فرهنگی ـ هنری برای‌کارکنان و افراد تحت تکفل آنها تا میزان حداکثر پنج درصد (5%) معافیت مالیاتی موضوع مادة (84) این قانون به ازای هر نفر. تبصرة 1 ـ هزینه‌های دیگری که مربوط به تحصیل درآمد مؤسسه تشخیص داده می‌شود و در این ماده پیش‌بینی نشده است به‌پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور و تصویب وزیر امور اقتصادی ودارایی جزء هزینه‌های قابل قبول پذیرفته خواهد شد. تبصرة 2 ـ مدیران و صاحبان سرمایة اشخاص حقوقی درصورتی که دارای شغل موظف در مؤسسات مذکور باشند جزءکارکنان مؤسسه محسوب خواهند شد ولی در مؤسساتی که غیراشخاص حقوقی باشند حقوق و مزایای صاحب مؤسسه و اولاد تحت تکفل و همسر نامبرده به استثنای هزینة سفر و فوق العادة ‌مسافرت مربوط به شغل که مشمول مقررات جزء (ب) بند 2 این ماده‌ خواهد بود جزء هزینه‌های قابل قبول منظور نخواهد شد. تبصرة 3 ـ در محاسبة مالیات شرکتها و اتحادیه‌های ‌تعاونی‌، ذخایر موضوع بندهای (1) و (2) مادة (15) قانون‌شرکت‌های تعاونی مصوب 16/3/1350 و اصلاحیه‌های بعدی آن ‌و در مورد شرکتها و اتحادیه هایی که وضعیت خود را با قانون ‌بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران مصوب 13/6/ 1370 تطبیق داده‌اند یا بدهند، ذخیرة موضوع بند (1) و حق تعاون و آموزش موضوع بند (3) مادة (25) قانون اخیرالذکر جزء هزینه‌ محسوب می‌شود.
داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 
לופטים להשכרה
شنبه 26 مرداد 1398 09:18 ق.ظ
thanks a lot a lot this amazing site is usually formal
as well as informal
נערות ליווי בתל אביב
پنجشنبه 24 مرداد 1398 04:01 ب.ظ
Quick search to get the latest results Get a massage escort girl, discrete apartment or
any perfect and indulgent recreation. Trying to find escort girls?

Discrete apartments? Come up with a quick search by region of Israel.
michelle steinberg
پنجشنبه 24 مرداد 1398 08:58 ق.ظ
hello!,I love your writing very much! proportion we be in contact
extra approximately your article on AOL? I need a specialist in this
house to unravel my problem. May be that is you! Having a look
ahead to see you.
mobile legends johnson hack
دوشنبه 21 مرداد 1398 01:00 ق.ظ
I think this is one of the most significant information for me.
And i am glad reading your article. But wanna remark on some general things, The site style is wonderful, the articles is really great :
D. Good job, cheers
נערת ליווי ברמת גן
جمعه 18 مرداد 1398 01:17 ب.ظ
We're having coffee at Nylon Coffee Roasters on Everton Park in Singapore.
I'm having black coffee, he's using a cappuccino.
He could be handsome. Brown hair slicked back, glasses that are great for his face, hazel eyes and the most amazing lips I've seen. He's nice, with incredible arms including a chest that
stands apart on this sweater. We're standing before of one another dealing with our everyday life,
what we really wish for into the future, what we're trying to find on another person. He
starts telling me that they have been rejected a
lot of times.

‘Why Andrew? You're so handsome. I'd never reject you ', I believe
that He smiles at me, biting his lip.

‘Oh, I don't know. Everything happens for good reason right.
But identify, would you reject me, might you Ana?' He said.‘No, how could I?' , I replied

"So, would you mind if I kissed you currently?' he stated as I recieve more detailed him and kiss him.

‘Next time don't ask, just do it.' I reply.

‘I love how you think.' , he said.

While waiting, I start scrubbing my heel bone in the leg, massaging it slowly. ‘Precisely what do you enjoy in women? And, Andrew, don't spare me the details.' I ask.

‘Everyone loves determined women. Someone who knows what we want. Someone who won't say yes even though I said yes. Someone who's not afraid of trying something totally new,' he says. ‘I'm never afraid when trying a new challenge, especially in regards to making new things in the sack ', I intimate ‘And I really like ladies who are direct, who cut with the chase, like you recently did. Being
honest, it really is a huge turn on.
przejazdy belgia polska
پنجشنبه 17 مرداد 1398 05:22 ق.ظ
hi!,I love your writing so so much! proportion we communicate
extra about your article on AOL? I require a specialist
on this space to unravel my problem. May be that is
you! Having a look ahead to peer you.
click here
پنجشنبه 17 مرداد 1398 02:15 ق.ظ
Hey I know this is off topic but I was wondering if you knew of any widgets I could add to my blog that automatically tweet my newest twitter updates.
I've been looking for a plug-in like this for quite
some time and was hoping maybe you would have some experience
with something like this. Please let me know if you run into anything.
I truly enjoy reading your blog and I look
forward to your new updates.
przewozy belgia polska
پنجشنبه 17 مرداد 1398 12:06 ق.ظ
I'm really enjoying the design and layout of your website.
It's a very easy on the eyes which makes it much more pleasant for me to come here and visit more often. Did you hire out a developer to create your theme?
Excellent work!
角度皮鞋定做
سه شنبه 15 مرداد 1398 05:47 ب.ظ
I know this if off topic but I'm looking into starting my own weblog and was curious what all is needed to get set up?
I'm assuming having a blog like yours would
cost a pretty penny? I'm not very web savvy so I'm not 100% positive.
Any recommendations or advice would be greatly appreciated.
Thanks
פרסום וילות
یکشنبه 13 مرداد 1398 07:53 ق.ظ
cheers a great deal this excellent website will be professional and everyday
konto w banku dla młodych
یکشنبه 13 مرداد 1398 06:38 ق.ظ
Your style is very unique in comparison to other folks I've read stuff from.
I appreciate you for posting when you've got the
opportunity, Guess I will just book mark this web site.
porn site
شنبه 5 مرداد 1398 08:14 ق.ظ
Hi to all, it's genuinely a fastidious for me to go to see this web site, it includes heloful Information.
gambling
شنبه 5 مرداد 1398 06:27 ق.ظ
What's up to every one, since I am genuinely keen of reading this webpage's post to be updated
on a regular basis. It contains fastyidious information.
sexy2call
جمعه 4 مرداد 1398 09:32 ق.ظ
We're having coffee at Nylon Coffee Roasters on Everton Park
in Singapore. I'm having black coffee, he's possessing a cappuccino.
They're handsome. Brown hair slicked back, glasses for his
face, hazel eyes and the most wonderful lips I've seen. He or she
is quality, with incredible arms and also a chest that stands apart within this sweater.
We're standing in the front of one another preaching about our lives, what we really wish for
money, what we're in search of on another person. He starts telling me that
he's got been rejected many times.

‘Why Andrew? You're so handsome. I'd never reject you ', I
have faith that He smiles at me, biting his lip.

‘Oh, I don't know. Everything happens for grounds right.
But analyze, utilize reject me, would you Ana?' He said.‘No, how could I?' , I replied

"So, can you mind if I kissed you at the moment?' he said as I get more detailed him and kiss him.

‘Next time don't ask, do exactly it.' I reply.

‘I love the way you think.' , he said.

Meanwhile, I start scrubbing my heel bone in their leg, massaging it slowly. ‘What exactly do you prefer in ladies? And, Andrew, don't spare me the details.' I ask.

‘I love determined women. Someone you will never know what they have to want. A person that won't say yes simply because I said yes. Someone who's not scared when you try a new challenge,' he says. ‘I'm never afraid of attempting interesting things, especially when it comes to making a new challenge in bed ', I intimate ‘And I like ladies who are direct, who cut from the chase, like you only did. To generally be
honest, that is a huge turn on.
Madie
شنبه 29 تیر 1398 01:39 ب.ظ
Hello there! I know this is kinda off topic however , I'd figured I'd
ask. Would you bee interested in exchanging lins or maybe guest writing a blog article or
vice-versa? My site addresses a lot of the sam subjects as yours
and I feel we could greatly benefit from each other. If you
are interested feel free to shoot me an e-mail. I look forward tto hearing
from you! Wonderful blog by the way!
וילות להשכרה בצפון
شنبه 29 تیر 1398 11:23 ق.ظ
thank you a great deal this website is actually
conventional along with informal
תיקון מזגנים
شنبه 29 تیر 1398 02:19 ق.ظ
thanks a lot this site is conventional as well as relaxed
וילות להשכרה באילת
یکشنبه 23 تیر 1398 02:48 ب.ظ
Index Search Villas and lofts to rent, search by region, find
in minutes a villa to book by city, a range of rooms lofts and
villas. Be impressed by the images and knowledge that they
have to supply you. The site is a center for you all the ads inside the field, bachelorette party?

Play with a friend who leaves Israel? It doesn't matter what the main reason it's
important to rent a villa for a potential event
or simply just an organization recreation made for any age.
The site is also the midst of rooms through the hour, which is definitely another subject, for lovers who are seeking a luxurious room equipped for discreet entertainment which has
a spouse or lover. It doesn't matter what you are searching for, the 0LOFT website produces
a try to find you to find rentals for loft villas and rooms
throughout Israel, North South and Gush Dan.
konta osobiste ranking
یکشنبه 23 تیر 1398 02:48 ب.ظ
Hey there! I know this is kinda off topic
but I was wondering which blog platform are you using for this
website? I'm getting tired of Wordpress because I've had problems with hackers and I'm looking at options for another platform.
I would be fantastic if you could point me in the direction of a good platform.
sexy2call
جمعه 21 تیر 1398 08:17 ب.ظ
The ads are susceptible to all the binding laws from the State of Israel.
צימרים
پنجشنبه 20 تیر 1398 01:53 ب.ظ
Index Search Villas and lofts for rent, search by region, find during first minutes a villa rented by city, a range of rooms lofts
and villas. Be astounded by the photographs and
data that they have to present you. The website is a center
for all of you the ads inside the field, bachelorette
party? Have fun with a buddy who leaves Israel? Regardless of what the
main reason you need to rent a villa for a potential event or perhaps friends recreation suitable for any age.
The site is also center of rooms by the hour, which has already been another subject, for lovers who are seeking a luxurious
room equipped for discreet entertainment using a spouse or lover.
No matter what you want, the 0LOFT website constitutes
a search for you to find rentals for loft villas and rooms throughout Israel, North South and Gush Dan.
bulk bath bombs
پنجشنبه 20 تیر 1398 06:49 ق.ظ
Hi there! This post could noot be written any better!
Reading this post reminds me of my old room mate! He always
kept talking about this. I will fkrward thgis article to him.

Pretty sure he will have a good read. Manyy thanks for sharing!
sexy4escort
پنجشنبه 20 تیر 1398 06:49 ق.ظ
"We need to build to a different crescendo, cheri," he said.
"Therefore we can have an ending that will be as none before."

His smile was decadent, his eyes were full of lust, plus the soft skin of his hard cock against my sex was having its intended
effect. I'd been feeling a stronger arousal now as I felt his cock slide between my sensitive lips.
I felt the pinnacle of his cock push agonizingly at the entrance of my pussy, and I want
to him to thrust into me hard. Instead he retracted
and slid his hardness back about my clit.

I was aching to acquire him inside, and I could truthfully tell that his need to push
that wonderful hard cock inside me was growing. His moans grew to enhance
mine, and I knew the experience of my wet pussy lips to the head of his cock was getting a lot for both of us.


"Let the finale begin," he explained, and hubby slid the top of
his cock inside me.

Both of us gasped when he held his cock there for your moment.
I contracted my pussy to drag him further inside, and hubby threw his head back
in the sensation. Inch by excruciating inch he pushed his
cock inside me, and each and every time I squeezed my
pussy around him. His cock felt wonderful simply because it filled me,
but Needed everthing inside me. I rolled to the side and rested
my leg against his shoulder, anf the husband plunged
his cock entirely in.
profile
سه شنبه 18 تیر 1398 06:53 ق.ظ
If some one needs to be updated with hottest technologies therefore he
must be pay a visit this site and be up to date everyday.
link
یکشنبه 16 تیر 1398 03:34 ب.ظ
It's a pity you don't have a donate button! I'd most certainly donate to this fantastic blog!
I guess for now i'll settle for book-marking and adding your RSS feed to
my Google account. I look forward to new updates and will talk about this website with my Facebook
group. Chat soon!
breasts
جمعه 14 تیر 1398 03:22 ب.ظ
It's very straightforward to fiund out any matter on net
as compared to textbooks, as I found thiks piece of
writing at this website.
Sexy2Call
پنجشنبه 13 تیر 1398 03:38 ب.ظ
Sexy2call Quick search and obtain the latest results Choose
a massage escort girl, discrete apartment or any perfect and
indulgent recreation. In search of escort girls?

Discrete apartments? Make a quick search by region
נערות ליווי בבת ים
سه شنبه 11 تیر 1398 07:44 ب.ظ
Sexy2call Quick search and get the most up-to-date results Look for a massage escort girl, discrete apartment or any perfect and indulgent recreation. Trying to find escort girls?
Discrete apartments? Generate a quick search by region
נערות ליווי ברמת גן
سه شنبه 11 تیر 1398 08:17 ق.ظ
We're having coffee at Nylon Coffee Roasters on Everton Park in Singapore.
I'm having black coffee, he's creating a cappuccino. He is handsome.
Brown hair slicked back, glasses that suited his face, hazel eyes and the prettiest lips I've seen. He could be
well-built, with incredible arms including a chest that stands apart with this sweater.
We're standing in-front of one another speaking about how we live, what we would like money, what we're in search of on another person. He starts telling
me that he's been rejected loads of times.

‘Why Andrew? You're so handsome. I'd never reject
you ', I only say He smiles at me, biting his lip.

‘Oh, I would not know. Everything happens for a good reason right.
But let me know, you wouldn't reject me, does one
Ana?' He said.

‘No, how could I?' , I replied

"So, you wouldn't mind if I kissed you at this time?' he explained as I buy nearer to him and kiss him.

‘The next time don't ask, do it.' I reply.

‘I like how you think.' , he said.

In the meantime, I start scrubbing my calcaneus in their leg, massaging it slowly. ‘Exactly what do you like ladies? And, Andrew, don't spare me the details.' I ask.

‘I love determined women. Someone you will never know the things they want. Somebody who won't say yes simply because I said yes. Someone who's unafraid when you try interesting things,' he says. ‘I'm never afraid when you attempt something mroe challenging, especially with regards to making interesting things in the sack ', I intimate ‘And I really like women that are direct, who cut in the chase, like you may did. To become
honest, which is a huge turn on.
נערת ליווי חיפה
دوشنبه 10 تیر 1398 02:41 ق.ظ
Sexy2call Quick search and acquire the latest results Choose a massage escort girl, discrete apartment or any perfect and
indulgent recreation. Searching for escort girls? Discrete apartments?

Come up with a quick search by region, the most important portal in Israel for discreet apartments and escort girls, a range
of youth ads that provide you with service and guidance
you didn't know, research by city to get you the dream girl for indulgence,
business meeting? Ads tend not to include and or provide and or encourage and or imply
the provision of sexual services. The ads are be subject to each of the binding laws
of the State of Israel.
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


نمایش نظرات 1 تا 30


Admin Logo
themebox Logo