تبلیغات
عناوین گوناگون - نکاتی در مورد ماده 147قانون مالیاتهای مستقیم حسابرسی مالی ومالیاتی

نکاتی در مورد ماده 147قانون مالیاتهای مستقیم حسابرسی مالی ومالیاتی

نویسنده :سعید یدی
تاریخ:یکشنبه 2 خرداد 1395-05:33 ب.ظ

مادة 148 ـ هزینه‌هایی که حائز شرایط مذکور در ماده فوق می‌باشد به شرح زیر در حساب مالیاتی قابل قبول است‌: 1 ـ قیمت خرید کالای فروخته شده و یا قیمت خرید مواد مصرفی در کالا و خدمات فروخته شده‌. 2 ـ هزینه‌های استخدامی متناسب با خدمت کارکنان براساس‌ مقررات استخدامی مؤسسه به شرح زیر: الف ـ حقوق یا مزد اصلی و مزایای مستمر اعم از نقدی یا غیرنقدی (مزایای غیرنقدی به قیمت تمام شده برای کارفرما). ب ـ مزایای غیرمستمر اعم از نقدی و غیر نقدی از قبیل خواروبار، بهره‌وری‌، پاداش‌، عیدی‌، اضافه‌کار، هزینة سفر و فوق العادة ‌مسافرت‌. نصاب هزینة سفر و فوق العادة مسافرت مدیران وبازرسان و کارکنان به خارج از ایران به منظور رفع حوائج مؤسسة ذیربط طبق آیین‌نامه‌ای خواهد بود که از طرف وزارت اموراقتصادی و دارایی و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور تهیه و به ‌تصویب هیأت وزیران می‌رسد تعیین خواهد شد. ج ـ هزینه‌های بهداشتی و درمانی و وجوه پرداختی بابت ‌بیمه‌های بهداشتی و عمر و حوادث ناشی از کار کارکنان‌. د ـ حقوق بازنشستگی‌، وظیفه‌، پایان خدمت طبق مقررات ‌استخدامی مؤسسه و خسارت اخراج و بازخرید طبق قوانین ‌موضوعه‌ مازاد بر مانده حساب ذخیرة مربوط‌. هـ ـ وجوه پرداختی به سازمان تأمین اجتماعی طبق مقررات ‌مربوط و همچنین تا میزان سه درصد (3%) حقوق پرداختی سالانه ‌بابت پس انداز کارکنان بر اساس آیین نامه‌ای که به پیشنهاد سازمان‌امور مالیاتی کشور به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی‌می‌رسد. و ـ معادل یک ماه آخرین حقوق و دستمزد و همچنین ‌مابه‌التفاوت تعدیل حقوق سنوات قبل که به منظور تأمین حقوق بازنشستگی و وظیفه و مزایای پایان خدمت‌، خسارت اخراج و بازخرید کارکنان مؤسسه ذخیره می‌شود. این حکم نسبت به ذخایری که تا کنون در حساب بانکها نگهداری شده است نیز جاری خواهد بود. 3 ـ کرایه محل موسسه در صورتی که اجاری باشد، مال‌الاجارة پرداختی طبق سند رسمی و در غیر این‌صورت در حدود متعارف‌. 4 ـ اجاره بهای ماشین‌آلات و ادوات مربوط به مؤسسه درصورتی که اجاری باشد. 5 ـ مخارج سوخت‌، برق، روشنایی‌، آب‌، مخابرات و ارتباطات‌. 6 ـ وجوه پرداختی بابت انواع بیمه مربوط به عملیات و دارایی ‌مؤسسه‌. 7 ـ حق‌الامتیاز پرداختی و همچنین حقوق و عوارض و مالیات‌هایی که به سبب فعالیت مؤسسه به شهرداریها و وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی و وابسته به آنها پرداخت می‌شود (به استثنای مالیات بر درآمد و ملحقات آن و سایر مالیات‌هایی که ‌مؤسسه به موجب مقررات این قانون ملزم به کسر از دیگران وپرداخت آن می‌باشد و همچنین جرایمی که به دولت و شهرداریها پرداخت می‌گردد.) 8 ـ هزینه‌های تحقیقاتی‌، آزمایشی و آموزشی‌، خرید کتاب‌، نشریات و لوح‌های فشرده‌، هزینه‌های بازاریابی‌، تبلیغات و نمایشگاهی مربوط به فعالیت مؤسسه‌، بر اساس آیین نامه‌ای که به‌پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور به تصویب وزیر امور اقتصادی‌و دارایی می‌رسد. 9 ـ هزینه‌های مربوط به جبران خسارت وارده مربوط به فعالیت‌ و دارایی مؤسسه مشروط بر این که‌: اولاً ـ وجود خسارت محقق باشد. ثانیاً ـ موضوع و میزان آن مشخص باشد. ثالثاً ـ طبق مقررات قانون یا قراردادهای موجود جبران آن به ‌عهدة دیگری نبوده یا در هر صورت از طریق دیگر جبران نشده ‌باشد. آیین نامه احراز شروط سه گانه مذکور در این بند به پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی ‌می‌رسد. 10 ـ هزینه‌های فرهنگی‌، ورزشی و رفاهی کارگران پرداختی به ‌وزارت کار و امور اجتماعی حداکثر معادل ده هزار ریال به ازای هرکارگر. 11 ـ ذخیرة مطالباتی که وصول آن مشکوک باشد مشروط براین که‌: اولاً ـ مربوط به فعالیت مؤسسه باشد. ثانیاً ـ احتمال غالب برای لاوصول ماندن آن موجود باشد. ثالثاً ـ در دفاتر مؤسسه به حساب مخصوص منظور شده باشد تازمانی که طلب وصول گردد یا لاوصول بودن آن محقق شود. آیین نامة مربوط به این بند به پیشنهاد سازمان امور مالیاتی‌کشور به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی می‌رسد. 12 ـ زیان اشخاص حقیقی یا حقوقی که از طریق رسیدگی به ‌دفاتر آنها و با توجه به مقررات احراز گردد، از درآمد سال یا سال های ‌بعد استهلاک‌پذیر است‌. 13 ـ هزینه‌های جزئی مربوط به محل مؤسسه که عرفاً به عهدة‌ مستاجر است در صورتی که اجاری باشد. 14 ـ هزینه‌های مربوط به حفظ و نگهداری محل مؤسسه درصورتی که ملکی باشد. 15 ـ مخارج حمل و نقل‌. 16 ـ هزینه‌های ایاب و ذهاب‌، پذیرایی و انبارداری‌. 17 ـ حق‌ الزحمه‌های پرداختی متناسب با کار انجام شده از قبیل‌حق‌العمل ـ دلالی ـ حق‌الوکاله ـ حق‌المشاوره ـ حق حضور ـ هزینة ‌حسابرسی و خدمات مالی و اداری‌ و بازرسی‌، هزینة نرم افزاری‌، طراحی و استقرار سیستم‌های مورد نیاز مؤسسه‌، سایر هزینه‌های‌کارشناسی در ارتباط با فعالیت مؤسسه و حق الزحمة بازرس‌قانونی‌. 18 ـ سود و کارمزدی که برای انجام دادن عملیات مؤسسه به ‌بانکها، صندوق تعاون و همچنین مؤسسات اعتباری غیربانکی ‌مجاز پرداخت شده یا تخصیص یافته باشد. 19 ـ بهای ملزومات اداری و لوازمی که معمولاً ظرف یک سال‌از بین می‌روند. 20 ـ مخارج تعمیر و نگاهداری ماشین‌آلات و لوازم کار وتعویض قطعات یدکی که به عنوان تعمیر اساسی تلقی نگردد. 21 ـ هزینه‌های اکتشاف معادن که منجر به بهره‌برداری نشده ‌باشد. 22 ـ هزینه‌های مربوط به حق عضویت و حق اشتراک پرداختی‌ مربوط به فعالیت مؤسسه‌. 23 ـ مطالبات لاوصول به شرط اثبات آن از طرف مؤدی مازاد برمانده حساب ذخیرة مطالبات مشکوک الوصول‌. 24 ـ زیان حاصل از تسعیر ارز براساس اصول متداول‌حسابداری مشروط بر اتخاذ یک روش یکنواخت طی سال‌های ‌مختلف از طرف مؤدی‌. 25 ـ ضایعات متعارف تولید. 26 ـ ذخیرة مربوط به هزینه‌های پرداختنی قابل قبول که به سال ‌مورد رسیدگی ارتباط دارد. 27 ـ هزینه‌های قابل قبول مربوط به سال‌های قبلی که پرداخت‌یا تخصیص آن در سال مالیاتی مورد رسیدگی تحقق می‌یابد. 28 ـ هزینة خرید کتاب و سایر کالاهای فرهنگی ـ هنری برای‌کارکنان و افراد تحت تکفل آنها تا میزان حداکثر پنج درصد (5%) معافیت مالیاتی موضوع مادة (84) این قانون به ازای هر نفر. تبصرة 1 ـ هزینه‌های دیگری که مربوط به تحصیل درآمد مؤسسه تشخیص داده می‌شود و در این ماده پیش‌بینی نشده است به‌پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور و تصویب وزیر امور اقتصادی ودارایی جزء هزینه‌های قابل قبول پذیرفته خواهد شد. تبصرة 2 ـ مدیران و صاحبان سرمایة اشخاص حقوقی درصورتی که دارای شغل موظف در مؤسسات مذکور باشند جزءکارکنان مؤسسه محسوب خواهند شد ولی در مؤسساتی که غیراشخاص حقوقی باشند حقوق و مزایای صاحب مؤسسه و اولاد تحت تکفل و همسر نامبرده به استثنای هزینة سفر و فوق العادة ‌مسافرت مربوط به شغل که مشمول مقررات جزء (ب) بند 2 این ماده‌ خواهد بود جزء هزینه‌های قابل قبول منظور نخواهد شد. تبصرة 3 ـ در محاسبة مالیات شرکتها و اتحادیه‌های ‌تعاونی‌، ذخایر موضوع بندهای (1) و (2) مادة (15) قانون‌شرکت‌های تعاونی مصوب 16/3/1350 و اصلاحیه‌های بعدی آن ‌و در مورد شرکتها و اتحادیه هایی که وضعیت خود را با قانون ‌بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران مصوب 13/6/ 1370 تطبیق داده‌اند یا بدهند، ذخیرة موضوع بند (1) و حق تعاون و آموزش موضوع بند (3) مادة (25) قانون اخیرالذکر جزء هزینه‌ محسوب می‌شود.
داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 
adelaide temperature
دوشنبه 24 دی 1397 09:05 ب.ظ
Hi to every one, the contents present at this website are genuinely awesome for people experience, well, keep up the nice
work fellows.
Adelaide forecast
دوشنبه 17 دی 1397 07:46 ب.ظ
I'm really loving the theme/design of your website.
Do you ever run into any internet browser compatibility issues?
A few of my blog visitors have complained about my website not operating correctly in Explorer but looks great in Safari.
Do you have any suggestions to help fix this issue?
Olejek Konopny CBD
دوشنبه 17 دی 1397 07:08 ب.ظ
It's going to be finish of mine day, however before ending I am
reading this enormous piece of writing to improve my experience.
Octopus
شنبه 15 دی 1397 02:40 ب.ظ
For latest news you have to pay a quick visit web and on internet I found this site as a finest web
page for newest updates.
Funny Cat Picture
دوشنبه 10 دی 1397 06:30 ب.ظ
Today, I went to the beach front with my children. I found a sea shell and gave it to my 4 year
old daughter and said "You can hear the ocean if you put this to your ear."
She put the shell to her ear and screamed. There was a hermit crab inside
and it pinched her ear. She never wants to go back!
LoL I know this is totally off topic but I had to tell someone!
Muskelaufbau Produkte
جمعه 7 دی 1397 02:47 ق.ظ
I constantly emailed this website post page to all my associates, for the reason that if like to read it next my links will too.
PríPravky Na Rast Svalo
پنجشنبه 6 دی 1397 07:08 ب.ظ
I am regular reader, how are you everybody? This paragraph posted at this website is truly fastidious.
Free Expired Web 2.0 List
چهارشنبه 7 آذر 1397 08:24 ق.ظ
Here is where I put all of my expired web 2.0 accounts.

I scrape massive lists and then check to see
if they’re expired. I think you’ll be surprised by the number
of accounts that I come across. Hopefully, you’ll be able
to put these expired accounts to good use.
choc
پنجشنبه 13 اردیبهشت 1397 06:48 ب.ظ
Heya! I'm at work surfing around your blog from my new apple iphone!
Just wanted to say I love reading through your blog and look forward to all your posts!
Carry on the outstanding work!
Cialis prices
یکشنبه 5 فروردین 1397 04:44 ق.ظ

Nicely put, Cheers.
non 5 mg cialis generici cialis tablets for sale cialis vs viagra cialis 5mg billiger usa cialis online cialis coupons printable cialis kaufen chinese cialis 50 mg cialis 5 mg funziona acquistare cialis internet
cs go skins free cheats
سه شنبه 8 اسفند 1396 07:06 ب.ظ
This is the perfect website for everyone who wants to understand this topic.
You realize so much its almost tough to argue with you (not that
I personally will need to…HaHa). You definitely put a brand new spin on a topic that's been written about
for ages. Excellent stuff, just excellent!
Dalton
جمعه 17 آذر 1396 12:28 ق.ظ
I am not sure where you're getting your info, but great topic.

I needs to spend some time learning much more or understanding more.
Thanks for fantastic information I was looking for this information for my mission.
Jennie
جمعه 17 آذر 1396 12:27 ق.ظ
Hello! This is my first visit to your blog! We are
a group of volunteers and starting a new project in a community in the same niche.
Your blog provided us valuable information to work on. You have done a wonderful job!
Tamara
پنجشنبه 16 آذر 1396 09:20 ب.ظ
Hi mates, how is everything, and what you would like to say on the topic of this post, in my view its in fact
remarkable in support of me.
Vaughn
پنجشنبه 16 آذر 1396 09:02 ب.ظ
Hi I am so thrilled I found your blog page, I really found you by accident, while I was browsing on Askjeeve for something else, Nonetheless I
am here now and would just like to say many thanks for
a marvelous post and a all round entertaining blog (I
also love the theme/design), I don't have time to look over it all at the moment but I
have saved it and also included your RSS feeds, so when I have time I will
be back to read a great deal more, Please do keep up the superb job.
free Nintendo Switch
سه شنبه 7 آذر 1396 08:45 ب.ظ
آیا در این وبلاگ یک مشکل اسپم دارید؛ من همچنین یک وبلاگ نویس هستم و مایل بودم وضعیت شما را بدانم؛ بسیاری از
ما برخی از شیوه های خوب را ایجاد کرده ایم و ما به دنبال مبادله روش ها با افراد دیگر هستیم، اگر منافع داشته باشید، به من ایمیل بزنید.
best medicare supplement plans
چهارشنبه 10 آبان 1396 08:52 ب.ظ
قطعا یک معامله بزرگ برای پیدا کردن در مورد این موضوع وجود دارد.
من تمام امتیازاتی که شما ساخته ام را دوست دارم.
foot issues
شنبه 18 شهریور 1396 11:19 ق.ظ
Thanks to my father who informed me about this
website, this blog is really awesome.
Lyle
سه شنبه 17 مرداد 1396 12:43 ق.ظ
Hi to every , since I am truly keen of reading this website's post to
be updated on a regular basis. It consists of pleasant material.
Foot Pain
شنبه 14 مرداد 1396 10:22 ق.ظ
You're so interesting! I don't suppose I have read through something like that before.

So nice to find someone with a few unique thoughts on this issue.
Seriously.. thanks for starting this up.
This website is one thing that's needed on the internet, someone with a little
originality!
Wilmer
دوشنبه 9 مرداد 1396 09:27 ب.ظ
It's actually very complicated in this busy life to listen news on Television, so I just use the web for that
purpose, and obtain the most up-to-date information.
What is the tendon at the back of your ankle?
یکشنبه 8 مرداد 1396 12:41 ق.ظ
Actually when someone doesn't be aware of then its up to other viewers that they will
assist, so here it takes place.
Do you get taller when you stretch?
شنبه 7 مرداد 1396 10:20 ق.ظ
I am in fact thankful to the holder of this website who has shared this impressive post at at this time.
foot pain bottom of feet
سه شنبه 6 تیر 1396 10:13 ب.ظ
As the admin of this site is working, no doubt very shortly it will be renowned,
due to its feature contents.
home std test kit
دوشنبه 5 تیر 1396 02:18 ق.ظ
قلب از خود نوشتن در حالی که صدایی مناسب ابتدا
آیا نه نشستن بسیار خوب با من پس از برخی از زمان.
جایی درون جملات شما در واقع موفق به من
مؤمن اما فقط برای while. من با این حال
مشکل خود را با جهش در مفروضات و یک خواهد را
خوب به پر کسانی که معافیت.
که شما در واقع که می توانید انجام من
خواهد قطعا تا پایان در گم.
std testing
یکشنبه 4 تیر 1396 10:45 ب.ظ
چلیپا از خود نوشتن در حالی که صدایی دلنشین ابتدا آیا نه
کار خوب با من پس از برخی از زمان.
جایی در سراسر پاراگراف شما موفق به من مؤمن
متاسفانه فقط برای کوتاه در حالی که.

من هنوز کردم مشکل خود را با فراز در منطق و یک خواهد را خوب به
پر همه کسانی شکاف. که شما در واقع که می توانید انجام
من را بدون شک تا پایان مجذوب.
http://jose5mckee25.over-blog.com/2015/06/hammer-toe-treatment-rehab.html
یکشنبه 21 خرداد 1396 11:21 ق.ظ
Ahaa, its nice conversation on the topic of this piece of writing here at this
weblog, I have read all that, so at this time me also commenting here.
Irene
سه شنبه 26 اردیبهشت 1396 01:48 ق.ظ
I relish, lead to I found exactly what I was
taking a look for. You've ended my 4 day long hunt! God Bless you man. Have a great day.
Bye
آی مارکت
جمعه 18 تیر 1395 03:05 ق.ظ
سلام و احترام خدمت مدیر محترم وبلاگ

به تازگی فروشگاهی راه اندازی کردیم که میتوانید محصولات خوبی با قیمت مناسب سفارش بدید

مارک خوب MP3 Player فقط 14000 تومان
دستگاه برقی دفع حشرات 18000 تومان
ماساژور ، ساعت LED ، عینک و وسایل دیگه....

خودتون بیاید قیمت ها رو ببینید چقدر مناسبه

منتظرتون هستیم!


آرش
یکشنبه 9 خرداد 1395 11:39 ب.ظ
سلام

وبلاگ خیلی زیبایی داری!

به منم سر بزن!

منتظرم!


پاسخ سعید یدی : ممنون و چشم
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر
Admin Logo
themebox Logo